Направете Вашия сайт по-печеливш с афилиейт програмата на Procent.bg!

Защо с Procent.bg?

- Като участник в афилиейт програмата на Procent.bg Вие печелите висок процент от цената на всяка закупена оферта от насочен от Вас към нас потребител.

- Веднъж дошли чрез Вашия сайт, Вашите потребители се "маркират" и дори да поръчат по-късно във времето, Вие ще получите съответната комисионна.

- Всяка реализирана продажба се отчита в реално време от нашата афилиейт система, която отразява вашата печалба.

Как?

- Необходимо е да попълните формата за регистрация.

- С поставянето на няколко реда код в избран от Вас рекламен банер получавате комисион от стойността на офертата.

- С натрупването над 50 лв приходи, Procent.bg ще направи превод по банковата Ви сметка до 10-то число на месеца. Разходите по превода остават за сметка на Procent.bg.

Готови ли сте да печелите от Вашия сайт?

Разрешени символи: ( ) * - + , интервал
Разрешени символи: ( ) * - + , интервал
Моля, попълнете кода от картинката.

Общи условия на партньорска програма (афилиейт) на Procent.bg

I. Общи положения

1.1 Тези общи условия уреждат членството Ви в сайта Procent.bg, като Ви позволяват достъп до ограничена информация, която касае генерираните продажби на промоционални оферти в следствие на изходящ трафик от банерите, които ще бъдат разположени на Вашия сайт. Афилиейтпрограмата на Procent.bg предоставявъзможност на собствениците на интернет сайтове (уебмастъри) да генерират парични приходи, чрез предоставянето на рекламни площи (информационни платформи), в собствените си сайтове, за разполагане на рекламни банери на Procent.bg. Тези общи условия уреждат способите за ползване, приложими към сайта..

1.2 Чрез приемането на тези общи условия Вие ще имате достъп до афилиейт програмата на Procent.bg. Ако не сте съгласни да приемете и спазвате тези общи условия, Вие не получавате достъп.

1.3 Конкретните отношения между Планет EООД и уебмастъра, желаещ да му предостави рекламна площ на собствения си сайт, се уреждат с договор.

Общи условия на договора за афилиейт-партньорство с Procent.bg.

Договорът за афилиейт партньорство се сключва между юридическо лице регистрирано в страницата http://www.procent.bg/, което е подало заявка за регистрация като рекламен партньор и тази заявка е била одобрена. наричан АФИЛИЕЙТ-ПАРТНЬОР, от една страна

и

''ПЛАНЕТ''ЕООД, управляващаинтернет базирана платформа с домейн: http://www.procent.bg, наричанo по-нататък в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

II. Предмет на договора:

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а АФИЛИЕЙТ-ПАРТНЬОРЪТ приема срещу възнаграждение, установено в допълнително подписан договор, да извършва посредничество(промотиране) чрез рекламни банери, тематични статии и промо материали в одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ страници.

2.2. В процеса на съвместната си дейност страните по договора за афилиейт партньорство се стремят към взаимна изгода като:

2.3. АФИЛИЕЙТ-ПАРТНЬОРЪТ управляваинтернет страници, на които същият приема да рекламира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ катопартньор във вложения смисъл на термина, съгласно настоящите общи условия на договора за афилиейт партньорство.

2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява управлението на интернет платформа с домейн: http://www.procent.bg, посредством която се дава възможност на интернет-потребителите да закупят ваучери за различни стоки и/илиуслуги, осигурявани от трети лица.

2.5. АФИЛИЕЙТ-ПАРТНЬОРЪТ ще публикува на своите страници, рекламни материали, а Планет ЕООД ще заплати на афилиейт-партньора до 5 % (пет процента) от стойността на оборота от продажбите.

2.6. Валидност на “бисквитките” във времето (Анг. cookies life time) – 5 (пет) дни, с възможност за автоматично подновяване.

2.6. За валидността на договора за афилиейт-партньорство, всички условия упоменати в горните точки следва да бъдат изпълнени.

III. Задължения на възложителя:

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯTсе задължава да:

3.1.1. Осигури на АФИЛИЕЙТ-ПАРТНЬОРА достъп до афилиейт програмата на интернет платформата PROCENT.BG

3.1.2 Осигури функционална връзка (генериран код), която ще води директно към интернет-страницата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.1.3. Осигури поддържането на Интернет-страницата си достъпна 24 часа, седем дни седмично.

3.1.4. Да изплати дължимото възнаграждение съгласно договорените условия и в определените срокове.

IV. Задължения на афилиейт-партньора

4.1. АФИЛИЕЙТ-ПАРТНЬОРА приема да:

4.1.1. Осигури на своята интернет страница(и) място за рекламни материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които рекламни материали, впоследствие да служат като активна функционална връзка, която връзка следва да пренасочва директно към интернет страницата на PROCENT.BG;

4.1.2. Рекламира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (в степен, която смята за подходяща) като излага рекламни материали (банери, текстови линкове и др.) на достъпно за потребителите на интернет страниците на афилиейт-партньора място;

4.1.3. Да уведоми предварително ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за активности или дейности, които планира да предприеме за промотирането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъде споменат.

4.1.4 Да актуализира незабавно заявените промени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в предоставените рекламни карета/публикуваните статии на страницата си.

4.1.5 Да осигурява непрекъснат интернет достъп до сайта си и в най-кратки срокове да отстранява възникналите технически проблеми като уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникналите такива.

4.1.6 Да пази търговската тайна и да не разпространява поверителна информация за дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и след прекратяване изпълнението по този договор.

V. Права на възложителя

5.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
5.1.1. По всяко време да получава информация относно дейността на АФИЛИЕЙТ-ПАРТНЬОРА по изпълнението на този договор.
5.1.2. Да дава допълнителни указания, които са задължителни за АФИЛИЕЙТ-ПАРТНЬОРА.
5.1.3 Да прекрати действието на договора с едностранно предизвестие, отправено до АФИЛИЕЙТ-ПАРТНЬОРА. завалидно отправено предизвестие се счита и отправеното по e-mail такова.

VI. Права на афилиейт-партньора

6.1. АФИЛИЕЙТ-ПАРТНЬОРА има право:

6.1.1 На възнаграждение за всяко осъществено посредничество. Налице е “осъществено посредничество”, когато потребител е закупил ваучер за предлагана на www.procent.bg стока или услуга, след като е посетил активен линк или банер на сайта на АФИЛИЕЙТ-ПАРТНЬОРА. Размерът на възнаграждението се договаря в допълнително споразумение към настоящия договор.
6.1.2. Да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата му за изпълнението му на този договор информация.

VII. Възнаграждение на афилиейт-партньора


7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на АФИЛИЕЙТ -ПАРТНЬОРА възнаграждение, в размер на 5 % (пет процента с включен ДДС) от генерирания за офертата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оборот.

7.2 Възнаграждението се изплаща в срок 14 работни дни след изтичане на текущия месец.
7.3 Възнаграждението се натрупва по виртуална сметка на АФИЛИЕЙТ-ПАРТНЬОРА, който има възможност по всяко време да следи кумулираните суми.
7.4 Възнаграждението на АФИЛИЕЙТ-ПАРТНЬОРА се изплаща след натрупване на 50 лева печалба . Възнаграждението се изплаща в лева чрез превеждане на сумите по банков път.

VIII. Срок

8.1. Договорът за афилиейт-партньорство с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се сключва за срок от 3 (три) месеца. След изтичане на този срок, договорът се счита за безсрочен и можете да го прекратите без неустойки в срокът уточнен в т. 8.2 от същия договор.

8.2. Договорът за афилиейт партньорство с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да бъде прекратен по всяко време едностранно с 5 (пет) дневно официално предизвестие.

IX. Конфиденциалност

9.1. Страните по договора за афилиейт партньорство при изпълнение на задълженията си по същия се задължават да спазват правилата и изискванията за конфиденциалност.

9.2. Конфиденциална информация е информация от всякакъв вид, получена гласно или записана в аудио вид, в писмен вид, в електронен вид или в каквато и да било друга форма, всяка докладна записка, бележка, доклад, проучване, анализ, чертеж, писмо, списък, софтуер, спесификация, фигура, графика, звукозапис, компилация, прогноза, данни, копия, протоколи или други документи, отнасящи се до миналата, настоящата или бъдещата дейност, бизнес, планове или операции на страните (или на някое от дъщерните им дружества или клиенти), до която същите имат или биха имали достъп във връзка с реализация на Проекта.

9.3. Не е конфиденциална информацията, която е:

9.3.1. Публично достъпна по времето на узнаването, освен информация, която е станала публично достъпна поради нарушение на задълженията на някоя от страните, както и информация, която е станала публично достъпна след узнаването, без вина от някоя от странаите;

9.3.2. Получена правомерно от някоя от страните от трето лице, което не е поставило ограничения за разкриването на същата и без нарушение на този договор, като тази трета страна не е (доколкото това е известно на страните) поемала спрямо тях, задължение за конфиденциалност.

9.3.3. Била в държане на страните по настоящия договор на неконфиденциална основа преди или по време на разкриването.

9.4. Никоя от страните по договора за афилиейт партньорство не може да разпространява каквато и да било информация за другата страна, особено информация, която може да накърни доброто име на същата.

X. Отговорности и санкции
10.1 При неизпълнение на този договор страните носят отговорност за причинените вреди, съгласно действащото в страната гражданското и търговското законодателство.

XI. Заключителни разпоредби

1.1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение спорът се отнася за решаване пред съответно компетентния съд.

11.2. Всички изменения и допълнения на този договор се правят единствено чрез писмени споразумения между страните.

Всички полета, маркирани с (*) са задължителни!
Top